STEM DER HOOP

Een plaats voor alle volken

hoop bannerWij geloven dat de Bijbel het enige geínspireede en onfeilbare woord van God is:(Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te oderrrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigeid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust (2Thimötheüs 3:16)

.

Wij geloven in de Goddelijke drie-eenheid; God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest: (De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen. 2Corithiërs 13:13).

Wij geloven in de Godheid van Jesus Christus, in zijn maagdelijke geboorte en in zijn zondeloos leven. (Mattheüs 1:18-21 : De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus:

18: Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19: Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden.

20: Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.

21: Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Hebreeën 4:15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Wijn geloven in de verzoenende dood en de lichamelijke opstanding van onze Here Jezus Christus. (1 Johannes 4:10, Handelelingen2:32-33)

Wij geloven dat Jezus naar de hemel is gegaan en zit aan de rechter hand van de Vader. (Handelingen 1:9)

Wij geloven dat Jezus Christus de enige weg tot de Vader is. Hij is de Weg, de waarheid en het Leven. (Johannes 14:6)

Wij geloven in een persoonlijke wedergeboorte, door Jezus Christus aan te nemen als Redder tot vergeving van zonden en Heer over ons leven.(Johannes 3:5)

Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling als een zichtbare handeling die een geestelijke waarheid uitbeeldt. De doop symboliseert de begrafenis van de oude zondige natuur en het opstaan van het nieuwe leven in Christus.(Romaneinen 6:4)

Wij geloven in het werk van de Heilige Geest en de genadegaven die hij ons geeft. (1 Corinthiërs:12)

Wij geloven in wonderen van genezing, bevrijdingen van zonden en verslavingen. Wonderen zijn er ook voor vandaag. God wil de mens heel maken naar geest, ziel en lichaam.(Lukas 4: 18, Jesaja 53:5),

Wij geloven in de wederkomst van onze Here Jezus Christus. Eerst onzichtbaar voor de wereld, om zijn gemeente op te halen, de z.g.n. Opname. Daarna, na de grote verdrukking, zal hij zichtbaar komen op de wolken. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg.(Handelingen 1:11, 1 Thessalonicenzen 4:15-16, Zacharia 14)

Wij geloven in de opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De een tot opstanding ten leven en de ander tot opstanding ten dode. (Openbaring 20 )